بازدید رؤسای هیأت های ورزشی کبدی و والیبال استان از موسسه ایثار خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی موسسه‌ فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، ۲۵ آبان ۱۴٠٠، رؤسای هیأت های ورزشی کبدی و والیبال استان خراسان جنوبی از کلیه مراکز این موسسه بازدید به عمل آوردند پس از پایان بازدید با برگزاری جلسه ای در محل دفتر مدیریت موسسه جهت استفاده حداکثری از ظرفیت ها با یکدیگر به گفت […]