بازدید آقایان دکتر ایلبیگی و یوسفی از مجموعه توانبخشی ایثار

مورخ ۳ مهرماه ۹۹ بازدیدی توسط  آقایان دکتر ایلبیگی و یوسفی از مجموعه توانبخشی ایثار به منظور اتخاذ تصمیم جهت بهره برداری از بخش توانبخشی موسسه ایثار خراسان جنوبی به صورت خصوصی همراه با سرپرست استانی موسسه جناب آقای مهدی امیرآبادی زاده صورت گرفت./