این کارگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه به درخواست اداره کل بهزیستی استان و به میزبانی موسسه ایثار خراسان جنوبی برگزار شد.